Καταστατικό Ίδρυσης Σωματείου Συλλόγου Αποφοίτων Παιδοπόλεων

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄:

 

ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΙ

Άρθρο 1ο

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΙΔΟΠΟΛΕΩΝ», με έδρα την πόλη του Βόλου.

Διεύθυνση: Παιδόπολη «Αγία Σοφία»

37 300 Αγριά Βόλου

 

Άρθρο 2ο: ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί του Συλλόγου είναι:

 • Η μεταξύ των μελών σύσφιξη των σχέσεων, που είχαν καλλιεργηθεί κατά την παραμονή στα προαναφερόμενα ιδρύματα.

 • Η διευκόλυνση της μεταξύ μας επικοινωνίας με κάθε τρόπο και η οργάνωση κοινών σε όλους τους αποφοίτους συναντήσεων.

 • Η αλληλο-πληροφόρηση για θέματα που αφορούν στη ζωή μας κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

 • Η συγκέντρωση και διατήρηση αρχειακού υλικού.

 • Η φροντίδα για τη συγκέντρωση και φύλαξη των Αρχείων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και η με κάθε μορφή περιφρούρηση της χρήσης τους.

 • Η εκπροσώπηση σε φορείς που δραστηριοποιούνται στη Κοινωνική Πρόνοια και Αλληλεγγύη, πρωτίστως στη Παιδική Προστασία.

Η ενίσχυση του έργου τους με κάθε μέσο, ώστε οι παρεχόμενες

προς τους ανήλικους ή ενήλικες πολίτες υπηρεσίες να

καλύπτουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες τους.

 • Η με κάθε τρόπο ενίσχυση παιδιών που βρίσκονται στη φροντίδα του Κράτους, σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο και η διαρκής υποστήριξη της εφαρμογής των δικαιωμάτων τους.

 • Η ανάδειξη του έργου των Παιδοπόλεων και η αντικειμενική παρουσίαση του θεσμού μέσα από προσωπικές μαρτυρίες, έρευνες και αξιοποίηση αρχειακού υλικού.

 • Η συμμετοχή εξουσιοδοτημένου μέλους σε έρευνες ιστορικού, κοινωνιολογικού κ.λπ. περιεχομένου.

 • Η δραστηριοποίηση για διατήρηση και αξιοποίηση των κτιριακών υποδομών των Παιδοπόλεων προς όφελος των πολιτών των τοπικών κοινωνιών λαμβανομένων υπόψη των σύγχρονων κοινωνικών –κατά προτεραιότητα- αναγκών.

 • Η αλληλο-υποστήριξη των μελών σε σύγχρονες ανάγκες τους, όπου αυτό είναι εφικτό.

 

Άρθρο 3ο:

Μέσα για την επίτευξη και πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών είναι:

 • Η διοργάνωση συναντήσεων, διαλέξεων, δημοσίων συζητήσεων μεταξύ μελών και τρίτων, συνεστιάσεων, πνευματικών συμποσίων, χοροεσπερίδων, εκδρομών κ.λπ.

 • Η εκπόνηση μελετών, η αρθρογραφία και προβολή των σκοπών και δράσεων του συλλόγου με ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και κάθε άλλο μέσο.

 • Η έκδοση βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδας και λοιπών εντύπων.

 • Η ίδρυση Εντευκτηρίων, βιβλιοθηκών, αναγνωστηρίων κ.λπ.

 • Η ίδρυση και λειτουργία εξειδικευμένων Επιτροπών με έργο την επίτευξη επιμέρους σκοπών του Συλλόγου.

 • Ο ορισμός εξουσιοδοτημένων μελών σε Επιτροπές ή όργανα Τρίτων με έργο όμοιο ή παρεμφερές με αυτό που περιγράφεται στους παραπάνω σκοπούς.

 • Κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που κατά τη κρίση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου θα προάγει τους σκοπούς του.

 

Άρθρο 4ο:

Ο Σύλλογος δεν έχει καμία σχέση με τη πολιτική.  Δεν έχει σχέση με Θρησκευτικές ή άλλες Οργανώσεις και ρητά απαγορεύε Καταστατικό.

Το διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, πριν από την αποδοχή της αίτησης του ενδιαφερόμενου για την εγγραφή του, να ελέγξει τη συνδρομή των προϋποθέσεων και σε αρνητική περίπτωση να απορρίψει την αίτηση με αιτιολογημένη απόφασή του , που κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο ή την ενδιαφερόμενη.

2. Ομότιμα μέλη. Κάθε φυσικό πρόσωπο, που με οποιαδήποτε ιδιότητα υπηρέτησε στο παρελθόν σαν εργαζόμενο στις Παιδοπόλεις και ανήκε στο προσωπικό τους, με αίτησή του προς το Σύλλογο και παράλληλη δήλωσή του ότι αποδέχεται τις αρχές και τους σκοπούς του, το Καταστατικό καθώς και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, εγγράφεται ως Ομότιμο μέλος, στο ειδικό βιβλίο των Ομότιμων μελών. Καταβάλει το ποσό των 10€ για εγγραφή και 10€ για ετήσια συνδρομή, όπως και τα τακτικά μέλη και έχει ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με αυτά εκτός αυτό της εκλογής σε οποιαδήποτε θέση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίτιμος Πρόεδρος.

Επίτιμος Πρόεδρος του Συλλόγου δύναται να ανακηρύσσεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία 4/5 του όλου αριθμού των μελών του και μετά από έγκριση της απόφασής του από τη Γενική Συνέλευση -τακτική ή έκτακτη-, κάθε φυσικό πρόσωπο που διακρίνεται στον πνευματικό, πολιτιστικό και κοινωνικό τομέα, που πρόσφερε στο Σύλλογο ιδιαίτερα εξαιρετικές υπηρεσίες.

Επίτιμα μέλη.

Επίτιμο μέλος του Συλλόγου ανακηρύσσεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία 4/5 του όλου αριθμού των μελών του κάθε φυσικό πρόσωπο και μη μέλος του Συλλόγου, που επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Σύλλογο και τον βοήθησε στην επιτυχία των σκοπών του ηθικά, πνευματικά και υλικά.

 

Άρθρο 5ο: Πόροι του Συλλόγου

Πόροι του Συλλόγου είναι:

Α. Το δικαίωμα εγγραφής των μελών, που ορίζεται σε 10€.

Β. Η ετήσια συνδρομή των μελών που ορίζεται σε 10€. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με αυξημένη πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων μελών στη συνεδρίαση, το δικαίωμα της εγγραφής ή της ετήσιας συνδρομής δύναται να αυξηθεί στο μέλλον.

Γ. Η έκτακτη εισφορά των μελών, που επιβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η απόφαση λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των 3/5 του όλου αριθμού των μελών και με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση, σε συνδυασμό και με την ανάγκη που την επιβάλλει.

Δ. Προαιρετικές εισφορές των μελών και κάθε τρίτου.

Ε. Τα έσοδα από τις πωλήσεις των διαφόρων εντύπων του Συλλόγου και οι εισπράξεις με την ευκαιρία διοργανώσεως εκδηλώσεων του Συλλόγου με δικαίωμα εισόδου, και

ΣΤ. Οι δωρεές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχή των μελών ή τρίτων προς τον Σύλλογο. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αποδοχή τους, όταν προέρχεται από τρίτους, πριν από την εισαγωγή τους στο Ταμείο του Συλλόγου με την έκδοση του οικείου γραμματίου εισπράξεώς τους.

 

Άρθρο 6ο: Μέλη του Συλλόγου. Τακτικά και ομότιμα

Τακτικά μέλη του Συλλόγου γίνονται Έλληνες και Ελληνίδες, ηλικίας άνω των 18 ετών, ικανοί για δικαιοπραξία και οι οποίοι δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, εφόσον φοίτησαν σε οποιαδήποτε Παιδόπολη της Ελλάδας ( άλλοτε της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ή του ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ή ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ή των ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ). Τα υποψήφια μέλη υποβάλλουν σχετική αίτηση για συμμετοχή στο Σύλλογο και παράλληλη δήλωση ότι αποδέχονται τις αρχές και τους σκοπούς του Συλλόγου, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μελών και τοΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

Άρθρο 7ο: Δωρητές. - Ευεργέτες και Μεγάλοι Ευεργέτες

Με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μελών, τακτικής ή έκτακτης, και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ανακηρύσσεται: α) Δωρητής, κάθε πρόσωπο που έκανε δωρεά στο Σύλλογο τουλάχιστον (χίλια) 1000€. Β) Ευεργέτης, κάθε πρόσωπο που έκανε δωρεά στο Σύλλογο ύψους τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000) € και γ) Μεγάλος Ευεργέτης, κάθε πρόσωπο που έκανε δωρεά στο Σύλλογο ύψους τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) €.

Τα ονόματα των Δωρητών, Ευεργετών και Μεγάλων Ευεργετών του συλλόγου αναγράφονται σε πλάκα που τοποθετείται σε εμφανή θέση στα γραφεία του Συλλόγου.

 

 

Άρθρο 8ο: Πειθαρχικές ποινές. – Διαδικασία επιβολής. –Διαγραφή

 1. Κάθε μέλος του Συλλόγου, που επιδεικνύει διαγωγή μη σύμφωνη, προς την απαιτούμενη τοιαύτη με μόνη την ιδιότητά του ως μέλος του Συλλόγου τιμωρείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ειδικά αιτιολογημένη και εμπεριστατωμένη.

 2. Οι ποινές που επιβάλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Είναι:

Α) Επίπληξη.

Β) Αποκλεισμός της εισόδου στα γραφεία ή εντευκτήρια του Συλλόγου για ορισμένο χρονικό διάστημα, αν η πράξη δεν εμπίπτει σε σοβαρότερη περίπτωση του παρόντος και

Γ) Διαγραφή.

Κάθε μέλος του Συλλόγου διαγράφεται υποχρεωτικά στις παρακάτω περιπτώσεις: Έστω και αν είναι μέλος του Δ.Σ. , οπότε χάνει και την ιδιότητα του Συμβούλου (αξίωμα).

Α) Αν καθυστερεί την ετήσια συνδρομή του περισσότερα από 3 χρόνια.

Β) Όταν Δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.

Γ) Αν δυσφημεί ή συκοφαντεί με λόγο ή έργο το Σύλλογο.

Δ) Αν από πρόθεση παραβαίνει το καταστατικό και τους εσωτερικούς κανονισμούς του Συλλόγου, που θα συντάξει το πρώτο εκλεγμένο Δ.Σ. και θα εγκρίνει η Γενική Συνέλευση.

Ε) Αν αντενεργεί στους σκοπούς και τις ενέργειες του Συλλόγου ή παίρνει θέση για λογαριασμό του χωρίς εξουσιοδότηση του Προέδρου ή και του Διοικητικού Συμβουλίου ή παρά τις ρητές και αντίθετες απόψεις του.

Στ) Αν εξέλιπαν οι προϋποθέσεις εγγραφής του ως μέλος του Συλλόγου ή διαπιστωθεί τυχόν ανυπαρξία των προϋποθέσεων εγγραφής του ως τακτικό ή ομότιμο μέλος.

Πριν να επιβληθεί οποιαδήποτε από τις παραπάνω ποινές το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει το μέλος για να απολογηθεί. Η απολογία του γίνεται με γραπτή αναφορά του που αποδεδειγμένα παραλαμβάνεται από το Γραμματέα του Δ.Σ. το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες αφότου λάβει την κλήση του Προέδρου σε απολογία. Η απόφαση για την επιβολή της ποινής θα πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη, κοινοποιείται δε στο ενδιαφερόμενο μέλος για να λάβει γνώση με συστημένη επιστολή ή άλλο νόμιμο τρόπο. Αν το μέλος που τιμωρείται θεωρεί την απόφαση που εκδόθηκε μη νόμιμη κατά τη κρίση του, μπορεί μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την ημέρα που θα πάρει την απόφαση στα χέρια του να προσφύγει στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει, τακτική ή έκτακτη.

 

Άρθρο 9ο: Δικαιώματα των μελών

Τα τακτικά και τα ομότιμα μέλη του Συλλόγου έχουν το δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις και της εκλογής τους ως Μέλη Επιτροπών ανάλογα με τα ειδικά προσόντα τους. Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στη Διοίκηση του Συλλόγου.

Τα επίτιμα μέλη έχουν το δικαίωμα να παρίστανται στις Συνελεύσεις και στις Συναντήσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου. Δύνανται όμως να πάρουν το λόγο και να απευθύνουν χαιρετισμό, γενικές παραινέσεις, έκφραση συναισθημάτων και ευχές προς τα μέλη, χωρίς διάθεση κριτικής και προτάσεις για τη λήψη αποφάσεων.

 

Άρθρο 10ο: Υποχρεώσεις των μελών

1. Τα μέλη του Συλλόγου έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις: α. Να καταβάλουν βασικά κάθε προσπάθεια για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου. β. Να εκτελούν με προθυμία και υπευθυνότητα τις εργασίες που αναλαμβάνουν από την Διοίκηση. γ. Να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις του Διοικ. Συμβουλίου και της Γεν. Συνέλευσης, των λοιπών οργάνων, τις διατάξεις του καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού. δ. Να επιδεικνύουν ανοχή απέναντι αυτών που τυχόν διαφωνούν ή έχουν αντίθετες γνώμες από τις προσωπικές τους και να αποφεύγουν τις ακρότητες, που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ομόνοια και την συνοχή των μελών. Η τυχόν από μέρους μέλους ή μελών του Συλλόγου, αναπτυσσόμενη διαλυτική δραστηριότητα στους σκοπούς του Συλλόγου και την συνοχή των μελών, μπορεί να επισύρει και την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων σε βάτος των υπαιτίων. Σε τυχόν δε υποτροπή τους και να αποβληθούν από το Σύλλογο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Και 

2. Να καταβάλουν τακτικά και κανονικά τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο που ορίζονται κάθε φορά νομότυπα για να βρίσκονται πάντοτε οικονομικά σε τάξη προς τον Σύλλογο κατά την ημέρα της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Μελών και το δικαίωμα συμμετοχής τους στην Γεν. Συνέλευση. Μέλος ή Μέλη που δεν βρίσκονται οικονομικά σε τάξη προς τον Σύλλογο την ημέρα της συνόδου των μελών της Γεν. Συνέλευσης, αποκλείοντας από την συμμετοχή τους στη Συνέλευση και στις ψηφοφορίες, με επιμέλεια και ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν καταβάλουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι και την ώρα σύγκλησης της Γεν. Συνέλευσης. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄:

 

Άρθρο 11ο: Διοίκηση – Εξελεγκτική επιτροπή

1. Σύλλογος διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται ανά τριετία από την Γεν. Συνέλευση των μελών που συγκαλείται ειδικά, με μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κατά τον παραπάνω τρόπο, συνέρχεται σε συνεδρίαση με την επιμέλεια του Συμβούλου που πλειοψήφησε κατά τις αρχαιρεσίες μέσα σε 15 μέρες από την εκλογή του και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα, Αναπληρωτή Γραμματέα και τον Ταμεία του Συλλόγου. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι 4ετής. Αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η του μηνός Δεκεμβρίου του τετραετούς χρονικού διαστήματος. Το προσωρινό Δ.Σ. υποχρεούται να προκηρύξει αρχαιρεσίες εντός του έτους 2007 για την ανάδειξη του νέου Διοικ. Συμβουλίου. Η θητεία του Δ.Σ. που θα εκλεγεί μετά την έγκριση του παρόντος θα λήγει την 15/9/2011

2. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα απέναντι του Συλλόγου για τις, από αμέλεια ή παραδρομή ζημιές του Συλλόγου και μπορούν να ανακληθούν από την Γεν. Συνέλευση, με απόφαση που παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Για την ανάκληση όμως του Προέδρου, απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων.

4. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά τον μήνα και ύστερα από πρόσκληση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα, όπως γράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Έκτακτα, δε, αν παραστεί ανάγκη ή αν το ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον σύμβουλοι με αίτήσή τους, στην οποία θα πρέπει υποχρεωτικά και να αναγράφουν τα θέματα που ζητούν να συζητηθούν. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται στην συνεδρίαση τέσσερα (4) τουλάχιστο μέλη, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των προϊόντων και σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

Άρθρο 12ο:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) διοικεί υπεύθυνα τον Σύλλογο, σύμφωνα με τους Νόμους και το Καταστατικό και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των σκοπών που επιδιώκονται. Διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου και παίρνει όλα τα μέτρα που επιβάλλονται για την αντιμετώπιση και την λύση των διαφόρων προβλημάτων που αφορούν τον Σύλλογο. 2. Διορίζει ύστερα από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης το αναγκαίο υπαλληλικό προσωπικό και καθορίζει την αντιμισθία του που την αναγράφει υποχρεωτικά στον προϋπολογισμό και καταρτίζει και εγκρίνεται. 3. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εφαρμόζει το καταστατικό και αποφασίζει για όλα τα θέματα, εκτός από εκείνα που είναι αρμόδια να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των μελών. 4. Υποχρεούται να υποβάλλει για έγκριση στην γενική Συνέλευση κάθε δύο χρόνια τον απολογισμό και ισολογισμό του παρελθόντος χρονικού διαστήματος.

 

Άρθρο 13ο:

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένα να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει από τρεις (3) κατά σειρά συνεδριάσεις αδικαιολόγητα ή καθυστερεί τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο πέραν του έτους, αντικαθίσταται από τον Πρόεδρο και την θέση του την καταλαμβάνει κατά σειρά επιτυχίας ο επιλαχών Σύμβουλος. Η αντικατάσταση του Προέδρου του Δ.Σ. στις παραπάνω περιπτώσεις, γίνεται πάντοτε με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης.

2. Σε περίπτωση που τυχόν παραιτηθεί κάποιο μέλος από το Δ.Σ. καλείται υποχρεωτικά ο επιλαχών σύμβουλος κατά σειρά επιτυχίας από τον Πρόεδρο. Στην περίπτωση που τυχόν δεν υπάρχουν επιλαχόντες ή ο αριθμός τους έχει εξαντληθεί, καλείται υποχρεωτικά η Γεν. Συνέλευση για την εκλογή του αντικαταστάτου του μέλους που παραιτήθηκε.

 

Άρθρο 14ο: Καθήκοντα μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Πρόεδρος. α. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί τον Σύλλογο ενώπιον των Δικαστηρίων και όλων γενικά των κρατικών Αρχών, Οργανισμών και Νομικών προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού δικαίου, σε όλες τις σχέσεις και τις διαφορές. β. Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις το Δ.Σ. και των Γεν. Συνελεύσεων, μέχρι της εκλογής του Προέδρου αυτών δίδει τον λόγο σε αυτούς που τον ζητούν κατά σειρά και αφαιρεί αυτόν από τους παρεκτρεπόμενους. γ. Κηρύσσει την έναρξη και την λήξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και θέτει τα θέματα για ψηφοφορία. δ. Εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των γεν. Συνελεύσεων και υπογράφει με τον Γραμματέα όλα γενικά τα έγγραφα, τα γραμμάτια εισπράξεως και εντάλματα πληρωμής καθώς επίσης και τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και ε. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο από την άσκηση των παραπάνω καθηκόντων του, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος και αυτού ο μεγαλύτερος κατά ηλικία σύμβουλος.

2. Γεν. Γραμματέας: 1. Ο Γραμματέας του Συλλόγου: α. Διευθύνει το Γραφείο και φυλάσσει τα αρχεία και την σφραγίδα του Συλλόγου. β. Τηρεί τα λογιστικά βιβλία της διαχειρίσεως και το Μητρώο των μελών. γ. Συντάσσει και υπογράφει με το Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. τα εντάλματα πληρωμής και τα γραμμάτια εισπράξεως και γενικά όλα τα έγγραφα του Συλλόγου. δ. καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των θεμάτων για συζήτηση και φροντίζει για την αποστολή των προκλήσεων στα μέλη του Δ. Σ. και ε. Τον Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο από την άσκηση των καθηκόντων του, τον αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γραμματέας του Συλλόγου. καθαρογράφει τα πρακτικά του Δ.Σ. και της Γ.Σ. και τα προσυπογράφει. Τηρεί υπεύθυνα όλα γενικά τα Βιβλία του Συλλόγου, λογιστικά και διοικητικά και γενικά διεξάγει όλη την γραφική υπηρεσία του Συλλόγου. Βρίσκεται πάντοτε υπό τις διαταγές και οδηγίες του Προέδρου και του Γραμματέα.

3. Ταμίας: 1. Ο Ταμίας του Συλλόγου: α. Εισπράττει με γραμμάτια εισπράξεως που φέρουν τη σφραγίδα του Συλλόγου, την υπογραφή του Προέδρου και την δική του, τις εισφορές των μελών και γενικά κάθε οικονομικό έσοδο που περιέχεται νόμιμα και νομότυπα στον Σύλλογο. β. Διενεργεί όλες τις πληρωμές του Συλλόγου βάση ενταλμάτων πληρωμής που εκδίδονται με έγκριση νομότυπη της δαπάνης και που φέρουν τις υπογραφές του ίδιου και του Προέδρου, όπως και την σφραγίδα του Συλλόγου. Στο ένταλμα πληρωμής θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται και ο αριθμός της απόφασης του Δ.Σ. που αποφάσισε την πραγματοποίηση της δαπάνης και η εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου. γ. Ο Ταμίας είναι υπόλογος και υπεύθυνος και υπέχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή για πληρωμές που πραγματοποιεί χωρίς εντάλματα πληρωμής. δ. καταθέτει σε Τράπεζα και ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. κάθε είσπραξη που πραγματοποιεί για λογαριασμό του Συλλόγου και δικαιούται να κρατεί στα χέρια του, μόνο το ποσό που τα Δ.Σ. με απόφαση του θα ορίζει κάθε φορά για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών του Συλλόγου. ε. Προβαίνει σε αναλήψεις χρημάτων από την Τράπεζα, όπου βρίσκονται κατατεθειμένα τα χρήματα του Συλλόγου κατόπιν ειδικής εξουσιοδοτήσεως και εγκρίσεως του Δ.Σ. στ. Τηρεί το Βιβλίο Ταμείου και φυλάσσει σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά είσπραξης και πληρωμής. ζ. Υποβάλλει προς το Δ.Σ. συνοπτική κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Συλλόγου του προηγούμενου μηνός και στο τέλος του έτους τον απολογισμό της διαχειρίσεως, βάση του οποίου το Δ.Σ. συντάσσει και εγκρίνει τον ετήσιο ισολογισμό που υποβάλλει για έγκριση στην Γεν. Συνέλευση των μελών του Σωματείου και η. Στην περίπτωση που ο Ταμίας δεν συμμορφώνεται σε όλα τα παραπάνω και δεν τα εκτελεί ή αδυνατεί να τα εκτελέσει, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ. Σ. και αντικαθίσταται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες. Και τηρείται λογαριασμός στη Τράπεζα στο όνομα του Προέδρου και του Ταμία.

4. Αντιπρόεδρος. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο σε όλα γενικά τα καθήκοντά του και τα δικαιώματα όπως ορίζονται παραπάνω.

 

Άρθρο 15ο: Εξελεγκτική Επιτροπή – Καθήκοντα 

1. Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου ανατίθεται σε τριμελή από τα μέλη του Συλλόγου Εξελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται από την γενική Συνέλευση των μελών για μία τριετία, όση και η θητεία του Διοικ. Συμβουλίου.

2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του Διοικ. Συμβουλίου και του Ταμία και επιβλέπει αν αυτές είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Νόμου, του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης.

3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή κατά την ενάσκηση των καθηκόντων της δικαιούται να εξετάσει τα έγγραφα και τα Βιβλία του Συλλόγου και να ζητεί οποιαδήποτε επίδειξη παραστατικών εγγράφων εσόδων και δαπανών και το περιεχόμενο του ταμείου του Συλλόγου. Συντάσσει έκθεση της διαχειρίσεως του Διοικ. Συμβουλίου και την υποβάλλει για έγκριση στην γενική Συνέλευση των μελών, μέσω του Διοικ. Συμβουλίου.

4. Η Εξελεγκτική Επιτροπή κατά την πρώτη συνεδρίαση της μετά από την εκλογή της εκλεγεί τον Πρόεδρο αυτής που διευθύνει τις εργασίες της. Τηρεί βιβλίο Πρακτικών, όπου καταχωρεί τα πρακτικά και τις αποφάσεις της στους ελέγχους που διενεργεί και συντάσσει τις εκθέσεις της που τις υποβάλλει στην Γεν. Συνέλευση, με ευθύνη και φροντίδα του Διοικ. Συμβουλίου.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ:

 

Γενικές Συνελεύσεις Συλλόγου

 

Άρθρο 16ο:

1. Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Συλλόγου, διακρίνονται σε Τακτικές και Έκτακτες.

2. Τακτικές γεν. Συνελεύσεις είναι αυτές που συγκαλούνται: α. Για την έγκριση των πεπραγμένων του Δ. Συμβουλίου και έχουν με τον απολογισμό του Δ.Σ. και την έγκριση της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής και β. Για την ανά τετραετία εκλογή των μελών του Διοικ. Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

3. Η τακτική Γ. Σ. για την έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ. για τον προϋπολογισμό και της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής συγκαλείται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. κάθε δύο χρόνια που θα συνέρχεται σε χώρο που θα αποφασίζεται από το Δ.Σ. κατά το χρονικό διάστημα 15/8 – 15/9 από τον Ισολογισμό και Απολογισμό. Η δε τακτική Γεν. Συνέλευση για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. συγκαλείται με απόφαση του Δ.Σ. ανά τετραετία κατά το χρονικό διάστημα 15/8 – 15/9, πριν από την λήξη της θητείας του Δ.Σ. που την συγκαλεί, σε χώρο που θα αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Έκτακτες Γ. Σ. συγκαλούνται με απόφαση του Δ.Σ. στις περιπτώσεις που αυτό κρίνει απαραίτητο ή στην περίπτωση που το ζητήσει το εν εικοστό (1/20) τουλάχιστο των μελών που είναι ταμειακά τακτοποιημένα με τις οικονομικές υποχρεώσεις τους στον Σύλλογο με αίτησή τους προς το Διοικ. Συμβούλιο, γράφοντας υποχρεωτικά σε αυτή και τα θέματα που επιθυμούν να συζητηθούν και που θα είναι κα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της έκτακτης Γ. Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένος μέσα σε δέκα (10) ημέρες το αργότερο από την υποβολή της αίτησης να συγκαλέσει την Γ. Συνέλευση.

5. Οι αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Είναι δε άκυροι αν δεν παρέστησαν κατά τη σύγκληση το 1/3 τουλάχιστο του όλου αριθμού των τακτικών και ομότιμων μελών που είναι οικονομικά τακτοποιημένα στο Σύλλογο. Στην περίπτωση που δεν γίνει απαρτία κατά την πρώτη συνέλευση, καλείται νέα ύστερα από την παρέλευση πέντε (5) το ολιγότερο και δέκα (10) το περισσότερο ημερών με τα ίδια θέματα. Η απαρτία της Συνέλευσης αυτής δεν μπορεί να είναι κάτω του 1/4 των ταμειακά εν τάξει του όλου αριθμού των παραπάνω μελών και στην περίπτωση που και κατά την δεύτερη αυτή συνέλευση δεν υπάρξει απαρτία, τότε ισχύει η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Για την λήψη όμως αποφάσεων που αφορούν την τροποποίηση του καταστατικού ή την διάλυση του Συλλόγου, απαιτείται η παρουσία του ημίσεως τουλάχιστον των Τακτικών και Ομότιμων μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

 

Άρθρο 17ο:

Οι προσκλήσεις για την Γενική Συνέλευση συντάσσονται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα του Συλλόγου και με την μέριμνα του Γραμματέα ή και του Αναπληρωτή Γραμματέα εφ’ όσον υπάρχει αποστέλλονται ταχυδρομικά στο καθένα μέλος που είναι εγγεγραμμένο στα Μητρώα του Συλλόγου, πέντε (5) τουλάχιστο ημέρες πριν από την ημέρα που συγκαλείται η Γεν. Συνέλευση. Στην πρόσκληση αναγράφονται με κάθε λεπτομέρεια και σαφήνεια, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδριάσεως και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και παράλληλα τοιχοκολλείται και στα Γραφεία ή την αίθουσα του Συλλόγου. Ως εκ περισσού δε, μπορεί να γράφει και σε εφημερίδα, κατά την κρίση του Διοικ. Συμβουλίου.

 

Άρθρο 18ο:

Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση ισολογισμού λογοδοτεί το Διοικ. Συμβούλιο με τον Πρόεδρο του πάνω στα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους. Διαβάζεται ο απολογισμός και ο ισολογισμός της ταμειακής διαχειρίσεως, όπως και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής πάνω στην διαχείριση και στην συνέχεια η Γεν. Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία που επακολουθεί με ψηφοδέλτια, εγκρίνει η όχι την διαχείριση. Κατά την Γεν. Συνέλευση και εφ’ όσον το Διοικ. Συμβούλιο έχει προβεί στην σύνταξη τυχόν προϋπολογισμού για τον τρέχοντα χρόνο της θητείας του, μπορεί να τον θέσει για έγκριση στην γεν. Συνέλευση.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ:

 

Αρχαιρεσίες

 

Άρθρο 19ο:

1. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, της οποίας η θητεία είναι η ίδια με τη θητεία του Διοικ. Συμβουλίου, γίνονται κάθε τέσσερα (4) χρόνια κατά το χρονικό διάστημα 15/8 – 15/9 του έτους που λήγει η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι υποχρεωμένο να προκηρύξει τις αρχαιρεσίες.

2. Δικαίωμα να ψηφοφορήσουν και να εκλεγούν στα παραπάνω όργανα του Συλλόγου έχουν μόνο τα τακτικά μέλη που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, εφ’ όσον έχουν τακτοποιηθεί τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στον Σύλλογο μέχρι και την ώρα σύγκλησης της Γεν. Συνέλευσης.

3. Τα ομότιμα μέλη έχουν μόνο δικαίωμα ψήφου όχι να εκλεχθούν στο Δ.Σ. και στην Ε.Ε. Για τα μέλη που κατοικούν εκτός νομού Μαγνησίας, παρέχεται το δικαίωμα, είτε να προσέλθουν αυτοπρόσωπα στην Γεν. Συνέλευση για να ψηφοφορήσουν εφ’ όσον το επιθυμούν, είτε και να ψηφοφορήσουν με αλληλογραφία τους υποψηφίου της προτίμησής του, κατά τον παρακάτω τρόπο.

3. Για να εκλεγεί ένα μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή είναι υποχρεωμένο να υποβάλει γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο πριν την έναρξη της.

5. Το Δ.Σ. με τις αιτήσεις που υποβάλλονται με τον παραπάνω τρόπο, είναι υποχρεωμένο άμεσα να καταρτίσει το ψηφοδέλτιο των υποψηφίων για το Διοικ. Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή ξεχωριστά, γράφοντας τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά..

6. Κάθε μέλος επιθυμεί να ψηφοφορήσει με αλληλογραφία είναι υποχρεωμένο παίρνοντας στα χέρια του τον φάκελο με τα ψηφοδέλτια να εκφράσει με σταυρό την προτίμησή του απέναντι στα ονόματα των υποψηφίων για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική. Επιτροπή, βάζοντας μέχρι επτά (7) σταυρούς για το Δ.Σ. και τρεις (3) σταυρούς για την Ε. Επιτροπή και στην συνέχεια αφού σφραγίσει καλά τον φάκελο, αναγράφοντας τα στοιχεία του και την διεύθυνση της κατοικίας του να τα ταχυδρομήσει στον Σύλλογο έγκαιρα, ώστε ο φάκελος του να περιέλθει στην Γραμματεία του Συλλόγου μέχρι και την ημέρα των εκλογών.

7. Το διοικητικό Συμβούλιο με ευθύνη και πάλι της Γραμματείας του, τους φακέλους που παραλαμβάνει τους καταγράφει σε ειδικό βιβλίο και τους τοποθετεί σε ειδικό σάκο και παραδίδει την ημέρα των εκλογών βιβλίο και σάκο στην Εφορευτική Επιτροπή που θα εκλεγεί για να διενεργήσει τις εκλογές.

8. Θεωρούνται ότι εκλέχθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή, όσοι από τους υποψήφιους πάρουν περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση δε ισοψηφίας μεταξύ των υποψηφίων γίνεται κλήρωση ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφησαν από την Εφορευτική Επιτροπή, που ειδικά εκλέγεται για την διενέργεια των εκλογών ενώπιον της από την Γενική Συνέλευση των μελών. Εκλέγονται δε κατά σειρά επιτυχίας επτά (7) για το Διοικητικό Συμβούλιο και τρεις (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι κατά σειρά επιτυχίας θεωρούνται επιλαχόντες και αναπληρωματικά μέλη των επιτυχόντων για ολόκληρη την τριετία. Καταλαμβάνουν δε κατά σειρά επιτυχίας την θέση του μέλους του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. που τυχόν παραιτήθηκε ή διαγράφηκε ή απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του, όπως προβλέπεται στο Καταστατικό.

 

Άρθρο 20ο: Εφορευτική Επιτροπή

1. Οι αρχαιρεσίες γίνονται υποχρεωτικά ενώπιον Εφορευτικής Επιτροπής που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και είναι παρόντα στην Γενική Συνέλευση και αποτελείται από τρία (3) μέλη.

2. Η εκλογή των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής γίνεται δια βοής των παρόντων σε προτάσεις ή υποδείξεις που γίνονται από τα μέλη. Σε περίπτωση όμως που υποβληθούν υποψηφιότητες και αυτές είναι περισσότερες από τρεις (3) τότε υποχρεωτικά η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια. Θεωρούνται δε ως επιτυχόντες αυτοί που πήραν κατά σειρά τους περισσότερους ψήφους.

3. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής μόλις εκλεγούν ή προταθούν, συνέρχονται σε συνεδρίαση και εκλεγούν μεταξύ τους τον Πρόεδρο και στην συνέχεια αναλαμβάνουν την ενάσκηση των καθηκόντων τους που τα ενασκούν κατά τον εξής τρόπο: α. Παραλαμβάνουν από το Δ.Σ. την κάλπη και την τοποθετούν σε κατάλληλη θέση μέσα στην αίθουσα που την διαρρυθμίζουν παράλληλα για την διευκόλυνση της ψηφοφορίας. β. Ελέγχουν και σφραγίζουν την κάλπη με Ισπανικό κερί και στην συνέχεια παραλαμβάνουν από το Διοικητικό Συμβούλιο το βιβλίο όπου αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των μελών που έστειλαν τους φακέλους τους για να ψηφοφορήσουν μαζί με τον σκοπό όπου βρίσκονται οι φάκελοι τοποθετημένοι και παρουσία όλων αδειάζουν τον σάκο και ελέγχουν αν ο αριθμός των φακέλων συμπίπτει με τον αριθμό των εγγεγραμμένων στο Βιβλίο. γ. Στην συνέχεια και πριν από την αποσφράγιση του ατομικού φακέλου κάθε αποστολέα, ελέγχουν αν ο αποστολέας και μέλος του Συλλόγου έχει το δικαίωμα. Αποσφραγίζεται ο ατομικός του φάκελος και ο φάκελος που βρίσκεται μέσα και φέρει την σφραγίδα του Συλλόγου αφού ελεγχθεί για την κανονικότητά του μονογραφείται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής και ρίπτεται στη κάλπη, με παράλληλη εγγραφή του αποστολέα ψηφοφόρου στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας. δ. Όταν κατά τον παραπάνω τρόπο εξαντληθεί ο αριθμός των φακέλων που βρίσκονται στον σάκο, επιτρέπουν να ψηφοφορήσουν τα παρόντα μέλη στην Γενική Συνέλευση με τον τρόπο που θα καθορίσουν παραδίδοντας στο κάθε προσερχόμενο μέλος που δικαιούται να ψηφοφορήσει φάκελο που φέρει την σφραγίδα του Συλλόγου και την μονογραφή του Προέδρου. Και ε. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας και των παρόντων μελών, προβαίνουν στην διαλογή των ψήφων κατά τον τρόπο που θα ορίζουν, εξασφαλίζοντας το αδιάβλητο της διαλογής και συντάσσουν πρακτικό ψηφοφορίας, διαλογής και ανακηρύξεως των επιτυχόντων, τακτικών και αναπληρωματικών μελών, στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή, που μαζί με τα ψηφοδέλτια, παραδίδει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόδειξη παραλαβής τους.

 

Άρθρο 21ο:

1. Στην τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών που συγκαλείται κάθε τέσσερα (4) χρόνια, μέσα στο χρονικό διάστημα που προαναφέρθηκε που λήγει η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που την συγκαλεί υποχρεωτικά με μόνο θέμα ημερησίας διάταξης, την εκλογή των οργάνων του Συλλόγου, κατ’ εξαίρεση για την απαρτία αυτής, θεωρούνται ως παρόντα στην Συνέλευση Μέλη και όσα από τα Τακτικά και Ομότιμα μέλη του Συλλόγου, προτίμησαν να ψηφοφορήσουν με αλληλογραφία κατά τον παραπάνω τρόπο, που κατοικούν εκτός του νομού Μαγνησίας.

2. Σε όλες τις υπόλοιπες Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές και έκτακτες απαιτείται η παρουσία του ενός τρίτου (1/3) τουλάχιστο του όλου αριθμού των τακτικών και Ομότιμων μελών που είναι οικονομικά τακτοποιημένα στο Σύλλογο και για την εγκυρότητα των αποφάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 5 και 6 του Καταστατικού.

 

Άρθρο 22ο: Διάλυση του Συλλόγου

1. Ο Σύλλογος διαλύεται στις εξής περιπτώσεις: α. Αν τα μέλη αυτού είναι ολιγότερα των δέκα (10). β. Στις, από τον Αστικό Κώδικα και από τους ειδικούς «Περί Σωματείων» Νόμους, προβλεπόμενες περιπτώσεις και γ. Με απόφαση των μελών της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου που συγκαλείται ειδικά και βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία των 2/3/ τουλάχιστο των μελών και την πλειοψηφία των 3/4/ των παρόντων.

2. Διαλυμένου οπωσδήποτε του Συλλόγου, ενεργείται εκκαθάριση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν των σχετικών περί Σωματείων Νόμων. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης η περιουσία του Συλλόγου σε χρήματα, χρεόγραφα, κινητά ή ακίνητα, περιέρχεται στα παιδικά χωριά SOS, το δε Αρχείο που παραδίδεται στον Δήμο Αγριάς Μαγνησίας.

 

Άρθρο 23ο: Αποχωρήσεις Μελών – Δικαιώματα – Υποχρεώσεις

1. Τα μέλη του Συλλόγου μπορούν να αποχωρούν οποτεδήποτε το θελήσουν, με αίτησή τους που την απευθύνουν στο Διοικ. Συμβούλιο του Συλλόγου που είναι υποχρεωμένο να την αποδεχθεί στην πρώτη συνεδρίασή του.

2. Το μέλος ή τα μέλη που αποχωρούν από τον Σύλλογο κατά τον παραπάνω τρόπο, δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Συλλόγου, κινητή ή ακίνητη αυτού. Και

3. Με την αποχώρηση τους είναι υποχρεωμένα να καταλάβουν στον Σύλλογο, εκτός από την ετήσια συνδρομή τους μέχρι τον χρόνο της αποχώρησης και κάθε άλλη οικονομική τους υποχρέωση προς τον Σύλλογο που έχει αποφασισθεί νομοτυπικά από τα αρμόδια όργανα του Συλλόγου. Στην αντίθετη περίπτωση είναι υποχρεωμένο το Διοικητικό Συμβούλιο να επιδιώξει την δικαστική επιδίωξη των οικονομικών υποχρεώσεων του μέλους που αποχωρεί με την θέλησή του ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου της έδρας του Συλλόγου που θεωρείται καθ’ ύλη και κατά τόπον αρμόδιο.

 

Άρθρο 24ο: Σφραγίδα Συλλόγου – Εορτή

1. Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα ωοειδούς σχήματος που φέρει τις λέξεις «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΙΔΟΠΟΛΕΩΝ», ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2007 , ΕΔΡΑ ΒΟΛΟΣ. Στο δε μέσο αυτής γραφική παράσταση της πρόσοψης των εγκαταστάσεων της Παιδοπόλεως «Αγία Σοφία» στην Αγριά Βόλου

 

Άρθρο 25ο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένο να συντάξει τον Εσωτερικό Κανονισμό και να τον φέρει για έγκριση στην πρώτη τακτική Γεν. Συνέλευση. Μέχρι την σύνταξη, έγκριση και ισχύ του Κανονισμού, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

 

Άρθρο 26ο:

1. Πάν ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό και τον κανονισμό που θα συνταχθεί, ρυθμίζεται από τον Αστικό Κώδικα, τον Εισαγωγικό αυτού Νόμο και την Νομοθεσία περί Σωματείων που ισχύει.

2. Κάθε δε ασάφεια ή κενό του παρόντος συμπληρώνεται από την κείμενη Νομοθεσία. Ερμηνεύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ενώπιον της οποίας τίθεται το θέμα, η δε ερμηνευτική της απόφαση δεσμεύει για το μέλλον τη Διοίκηση και τις Γεν. Συνελεύσεις, αποτελούσα καταστατική διάταξη.

 

Άρθρο 27ο:

Τροποποίηση ή συμπλήρωση του παρόντος Καταστατικού επιτρέπεται μόνον μετά τετραετία από την νομότυπη έγκρισή του, σύμφωνα με τους ορισμούς του Νόμου.

 

Άρθρο 28ο:

Το παρόν Καταστατικό που αποτελείται από 28 άρθρα συνολικά, διαβάστηκε σήμερα μεγαλόφωνα μπροστά στους παρευρισκόμενους κατά άρθρο και στο σύνολό του και εγκρίθηκε ομόφωνα όπως έχει από τους ιδρυτές στο Βόλο όπου συνήλθε αυτόβουλα σε συνεδρίαση, με σκοπό την ίδρυση του παραπάνω Συλλόγου μας, την ψήφιση και έγκριση του καταστατικού του και την εκλογή της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής και υπογράφεται νόμιμα σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω, όπως ακολουθεί:

 

Βόλος 14 Ιουνίου 2007

 

 

 

ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

1

Τσακίρη – Χατζηαγγέλου

Κλεοπάτρα

Ορέστης

Αικατερίνη

 

2

Χρόνη

Μαρία

Μιχαήλ

Φιλοθέη

 

3

Αναγνώστου

Σταύρος

Αναστάσιος

Ευαγγελία

 

4

Μπέκιος

Ελευθέριος

Ιωάννης

Ελένη

 

5

Ορφανού

Παναγιώτα

Εμμανουήλ

Μαρία

 

6

Σκύλα

Χρυσαυγή

Στυλιανός

Φωτεινή

 

7

Ζηκούλης

Σταύρος

Αλέξιος

Ματούλα

 

8

Παπαδήμας

Κοσμάς

Κωνσταντίνος

Άννα

 

9

Κουτσοσπύρος

Δημήτρης

Ηλίας

Κωνσταντίνα

 

10

Κουτσοσπύρος

Θεοφάνης

Ηλίας ΗλίαΗλίας ξκηδσφ

Κωνσταντίνα

 

11

Μανίνης

Αποστόλης

Δημήτριος

Ελισάβετ

 

12

Μπούρος

Χαρίλαος

Νικόλαος

Διονυσία

 

13

Μαντάς

Μιχάλης

Διονύσης

Ασπασία

 

14

Τσούκας

Απόστολος

Γεώργιος

Βασιλική

 

15

Τσούκας

Νίκος

Γεώργιος

Βασιλική

 

16

Ριζούλη – Βλάχου

Μαίρη

Νικόλαος

Βασιλική

 

17

Βενέτης

Λάμπρος

Νικόλαος

Καλλιόπη

 

18

Μαργαρίτη - Παπανδρέου

Ευτέρπη

Μαργαρίτης

Ελένη

 

19

Κορομηλάς

Ιωάννης

Νικόλαος

Γεωργία

 

20

Ράπτης

Θεόδωρος

Αναστάσιος

Σταυρούλα

 

21

Καπαλίκα

Αντιγόνη

Παναγιώτης

Ελένη

 

22

Κωνσταντέλλια

Σοφία

Απόστολος

Καλλιρρόη

 

23

Κωνσταντέλλιας

Χαράλαμπος

Απόστολος

Καλλιρρόη

 

24

Παναγιωτόπουλος

Χαράλαμπος

Νικόλαος

Μαγδαληνή

 

25

Μπεναβίδης

Νικόλαος

Χρήστος

Βαλεντίνη

 

 

 

Επισκέπτες Online

Today 2 Yesterday 9 Week 11 Month 198 All 29284

Currently are 10 guests and no members online

Powered by Friktoria.com